กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุพจน์ ณรงค์เพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ