กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเข็มทราย สรเลขกิตติ
ครู คศ.3